PARAS HINTA KULLASTA

Hinnoista ja ehdoista

Tutustu kullan myyntiehtoihin

1. Tietoa ostajasta

Ostaja toimii yritysnimellä MyyKulta, Y-2494243-0, joka markkinoi itseään nimellä MyyKulta™ sekä www.MyyKulta.fi –kotisivulla. MyyKulta™ ostaa eri markkinointikanavien kautta romukultaa ja muuta materiaalia ja esineitä eri muodoissa kuten laattoja, kolikoita, sormuksia sekä muita koruja ja esineitä. Tässä sopimuksessa lukevat ehdot sekä MyyKulta™v:n kotisivuilla oleva informaatio muodostavat kokonaisuuden MyyKulta™:n ehdoille ja edellytyksille, joita MyyKulta™ toteuttaa ostosopimuksessaan.

2. Käsitteet

Asiakkaalla tarkoitetaan sitä tahoa, joka tekee sopimuksen kaupasta, vastaanottaa kauppasumman ja omistaa Esineet, jotka myydään MyyKulta™:lle. Asiakkaan tiedot tallennetaan MyyKulta™:n järjestelmään. MyyKulta™:lla tarkoitetaan MyyKultaa (jäljempänä MyyKulta™), joka ostaa sopimuksessa mainittujen ehtojen mukaan käytettyjä Esineitä kullan tai muiden materiaalien muodossa, jatkossa mainitaan ”Esine” tai ”Esineet”, juridisilta- tai yksityisiltä henkilöiltä, sekä kuluttajilta, jotka jatkossa ja edellä mainitaan ”Asiakkaana”.

Myyntisopimuksella tarkoitetaan sitä sopimusta, jonka MyyKulta™ lähettää Asiakkaalle tilauksen perusteella ja Asiakas palauttaa täytettynä MyyKulta™:lle. Myyntisopimus™ käsittää osapuolten välisen kaupan mukaiset ehdot kokonaisuudessaan, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Kullan myyntipaketilla tarkoitetaan Myyntisopimuksen™, turvapussin sekä palautuskuoren yhdistelmää, jotka Asiakkaalle lähetetään kaupan toteuttamista varten yhtenä pakettina.

Esineillä tarkoitetaan niitä esineitä, joita Asiakas toimittaa Ostosopimuksen perusteella MyyKulta™:lle kaupan toteuttamista varten. Esineiden arvo määritellään tapauskohtaisesti perustuen MyyKulta™:n omien ja ulkopuolisten asiantuntijoiden arvioihin.

Ostettaessa Esineet materiaalina, esim. kultana, kullalla tarkoitetaan tässä sopimuksessa puhdasta kullan määrää siten, että Esineestä on poistettu kivet ja muut metallit sekä esineet ja osat, jotka eivät ole kultaa. Kaikki kullan arvo perustuu näin laskettuun kullan painoon sekä sen kultapitoisuuteen.

3. Asiakas

Tehdäkseen Myyntisopimuksen™ MyyKulta™:n kanssa tulee Asiakkaan olla vähintään 18 vuotta vanha sekä hallita itseään ja omaisuuttaan. Asiakkaan tulee olla myytävien Esineiden laillinen omistaja ja Asiakkaalla tulee olla rajoittamaton oikeus siirtää esineen omistusoikeus kaikkine oikeuksineen MyyKulta™:lle.

Asiakkaalla tulee olla suomalainen pankkitili ja tilin tulee olla Asiakkaan nimissä. Sopimuksen laatimalla Asiakas vakuuttaa olevansa myymiensä esineiden oikea omistaja sekä täyttävänsä edellä mainitut Asiakasta koskevat edellytykset.

4. Myyntisopimus ja kaupan toteutus

Asiakkaan halutessa myydä kultansa tai muut esineensä tilaa Asiakas MyyKulta™:n kotisivujen kautta tai puhelimitse niin kutsutun ”myyntipaketin” joka sisältää Myyntisopimus –lomakkeen, turvapussin sekä palautuskuoren, jota Asiakkaan tulee käyttää lähettäessään Esineen tai Esineet MyyKulta™:lle. Myyntipaketin tilaaminen Internetin tai asiakaspalvelupuhelimen kautta on täysin maksutonta.

MyyKulta™ ja Asiakas laativat kulta- ja muuta esinekauppaa koskevan sopimuksen (Myyntisopimus™) siten, että Asiakas täyttää esipainetun Myyntisopimuksen, joka toimitetaan osana Kullan myyntipakettia, jonka Asiakas on tilannut em. tavalla MyyKulta™:n kotisivuilta tai puhelimitse väestötietojärjestelmän mukaiseen kotiosoitteeseensa.

Asiakas täyttää sopimukseen sen vaatimat vähimmäistiedot ja palauttaa Myyntisopimuksen allekirjoitusosan MyyKulta™:lle. Samalla Asiakas lähettää ne Esineet, jotka se Myyntisopimuksella myy MyyKulta™:lle. Sopimus ja myytävät Esineet lähetetään turvapussissa siten, ettei niitä voida avata ja sulkea huomaamattomasti. MyyKulta™ on lisännyt näihin tunnistetiedoksi asiakasnumeron, joita se käyttää Asiakkaiden tunnistamiseen lähetysten aikana.

Jokainen lähetys on vakuutettu 5000 euroon asti. Mikäli Asiakas haluaa myydä MyyKultalle tätä suuremman määrän kultaa, on otettava yhteyttä Asiakaspalveluun, jossa vakuutusarvoa voidaan tapauskohtaisesti nostaa.

Sopimus sitoo kumpaakin osapuolta Asiakkaan palautettua oman Myyntisopimuksensa täytettynä ja MyyKulta™:n edustajan vastaanotettua Myyntisopimuksen sekä kaupan kohteena olevat Esineet. Tällöin sopimuksen katsotaan syntyneen osapuolia sitovasti.

MyyKulta™:n vastaanotettua lähetyksen, se avaa turvapussin, punnitsee kullan määrän taikka muuten arvioi esineet ja materiaalit ja maksaa sen mukaisen hinnan Asiakkaan Myyntisopimuksessa ilmoittamalleen tilille jäljempänä kuvatulla tavalla. MyyKulta™:llä on oikeus halutessaan dokumentoida tapahtumia parhaaksi katsomallaan tavalla.

MyyKulta™:lla on oikeus kieltäytyä Myyntisopimuksen mukaisesta kaupasta ja ostamasta Esinettä tai Esineitä, mikäli lähetys on vahingoittunut, avattu, muokattu tai virheellisesti suljettu, taikka sopimus on täytetty vastoin ohjeita.

Oikeus lähetyksen sisältämään omaisuuteen siirtyy MyyKulta™:lle siitä lukien kun esine tai esineet ovat tulleet MyyKulta™:n haltuun ja MyyKulta™:n edustaja on lähetyksen avannut. Tällöin sopimuksen katsotaan tulleen voimaan ja MyyKulta™:llä on velvollisuus maksaa sopimuksen mukainen kauppasumma Asiakkaalle. MyyKulta™ saa omistusoikeuden kaikkeen lähetyksen sisältämään omaisuuteen riippumatta omaisuuden määrästä ja laadusta. Lähetyksestä eritellään esineet ja muut materiaali arviointia varten. Ostettaessa kultaa tai muita metalleja raakamateriaalina, lähetyksestä eritellään metallit niiden punnitsemista varten, eikä MyyKulta™:n vastaa niistä vahingoista, jotka Esineille tästä erottamisesta aiheutuu. Asiakas ymmärtää, että Esineistä erotettavat osat voivat särkyä tai kadota erotuksen yhteydessä. Erotettavia osia ei palauteta Asiakkaalle.

Mikäli Asiakas jäljempänä kuvatulla tavalla ilmoittaa tyytymättömyytensä MyyKulta™:n maksamaan hintaan, purkautuu kauppa ja esineiden omistusoikeus palautuu Asiakkaalle, kun hän on lunastanut palautettavat esineet ja maksanut takaisin MyyKulta™:n maksaman kauppasumman.

5. Vastuu lähetyksistä

Vaaranvastuu lähetyksen aikana on Asiakkaalla ja siirtyy MyyKulta™:lle, kun lähetys on saapunut MyyKulta™:lle ja sen edustaja on lähetyksen edellä mainitulla tavalla avannut.

MyyKulta™ sitoutuu vastaamaan kirjatuista lähetyksistä, jotka lähetetään MyyKulta™:lle ennaltapainetulla sekä etukäteen maksetulla kirjeellä, joka Asiakkaalle on tarjottu MyyKulta™:n Kullan myyntipaketin yhteydessä. Kirje lähetetään vakuutettuna ja mahdollisesti aiheutuvat vahingot korvataan vakuutuksen mukaisesti. Vahingon määrän katsotaan olevan enintään vakuutusmäärän mukainen ja enintään 5000 euron arvoinen, ellei Asiakas toisin osoita.

MyyKulta™ ei vastaa lähetyksistä ja mahdollisesti aiheutuneista vahingoista, mikäli Asiakas ei ole noudattanut näitä Myyntisopimuksen ehtoja taikka erikseen annettuja toimintaohjeita.

6. Hinta ja maksaminen

MyyKulta™ määrittää Esineiden ostohinnan, hyvitykset sekä mahdolliset kustannukset, sekä vaihtoehtoisesti sen hinnan mukaan, joka yksittäistapauksessa on osapuolten kesken toisin sovittu. MyyKulta™:n päätettyä Esineen tai Esineiden arvon, MyyKulta™ laskee ostohinnan, jonka MyyKulta™ on valmis maksamaan Esineestä tai Esineistä. Tämä on kaupan hinta, joka Esineistä maksetaan.

MyyKulta™:n kotisivuilla esiintyvät esimerkit kullan hinnoista ovat hintaesimerkkejä eivätkä ne ole lupaus summasta, joka maksetaan Asiakkaan esineestä. Hinnan perusteena on kullan päivittäin vaihtuva maailmanmarkkinahinta, myytävän kultaesineen paino ja kultapitoisuus. MyyKulta™ seuraa kilpailijoiden tarjoamia hintoja päivittäin ja varmistaa, että MyyKulta™:n ostohinnat ovat kilpailukykyiset. MyyKulta™ toimii reilun kaupan mukaisesti ja palauttaa esineet maksutta mikäli asiakas ei ole tyytyväinen MyyKulta™:n hintaan.

Ostettaessa kulta raakamateriaalina, paino punnitaan vain metalliosuuden osalta ja punnitusta varten Esineistä poistetaan niihin istutettuja kiviä sekä muita osioita. Erikoistapauksissa lähetykselle voidaan laskea hinta perustuen erilliseen arviointiin, hinnan ollessa tällöin aina Asiakkaalle edullisempi kuin metallien hinnaston mukaan laskettu hinta. Irrotus saattaa vahingoittaa Esineitä ja irrotuksen yhteydessä kivet, helmet ja muut osiot saattavat kadota tai rikkoontua, eikä MyyKulta™ vastaa näin mahdollisesti aiheutuneista Esineiden vaurioista taikka vahingoista Asiakkaalle. Irrotetut osiot Esineistä ovat MyyKulta™:n omaisuutta. Niiden Esineiden painosta, joiden täyteaineena on hartsi tai jokin muu vastaava, vähennetään 25-30 % riippuen esineen koosta. Vähennettävä määrä perustuu täyteaineen määrästä tehtyjen tutkimusten tuloksiin. Kultapitoisuuden määrittää MyyKulta™:n käyttämä ammattilainen.

Maksaminen tapahtuu tilisiirtona Asiakkaan Myyntisopimuksessa antamalle tilille. Tilinumero tulee olla ilmoitettu Myyntisopimuksessa ja sen tulee olla suomalainen tili, joka on Asiakkaan omistama.

MyyKulta™ maksaa suorituksen Esineistä viimeistään 4 tunnin sisällä siitä kun se on vastaanottanut Asiakkaan sopimuksen mukaisesti toimitetun lähetyksen. Maksaminen tapahtuu pankkitilisiirtona Asiakkaan Myyntisopimuksessa ilmoittamalle pankkitilille. Maksamattomalle suoritukselle lasketaan viivästyskorko 14 vuorokauden kuluttua siitä päivästä, jolloin MyyKulta™ vastaanotti Asiakkaan lähettämät Esineet, mikäli kumpikaan osapuoli ei käytä peruuttamisoikeuttaan.

7. Kaupan peruminen ja Esineiden palautus

Mikäli Asiakas ei hyväksy MyyKulta™:n maksamaa hintaa, on hänen kolmen (3) pankkipäivän kuluessa siitä kun MyyKulta™ on maksanut Esineet Asiakkaalle, ilmoitettava asiasta MyyKulta™:lle.

Mikäli Asiakas ei ole ilmoittanut tyytymättömyydestään kauppaan kolmen (3) pankkipäivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen maksetulla hinnalla ja MyyKulta™ voi sulattaa Esineet tai muuten käsitellä kaupan kohteena olleet Esineet haluamallaan tavalla. Maksaminen katsotaan tapahtuneen sillä hetkellä, kun rahat ovat lähteneet Asiakkaan tilille, ellei asiakkaalle ole aiemmin ilmoitettu maksettavaa summaa muulla tavoin. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus kaupan perumisen tapahtumisesta sovitussa ajassa. Kaupan perumista ja Esineiden palautusta koskevat säännökset koskevat kultaisten esineiden lisäksi myös ei-kultaisia Esineitä.

Mikäli Asiakas ilmoittaa tyytymättömyyden kauppasummaan, tai jos MyyKulta™ ei saata ostoa päätökseen riippumatta sen syystä, kauppa katsotaan peruuntuneeksi ja omistusoikeus Esineeseen/Esineisiin siirtyneeksi takaisin Asiakkaalle, kun Asiakas on maksanut MyyKulta™:n maksaman kauppahinnan takaisin. Esine/Esineet lähetetään kirjattuna lähetyksenä Asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. MyyKulta™ lähettää Esineen/Esineet asiakkaalle, saatuaan suorituksen tililleen kauppasummasta jonka MyyKulta™on Esineestä/Esineistä aikaisemmin asiakkaalle maksanut.

Mikäli Asiakas ei maksa kokonaisuudessaan maksuja kolmen (3) päivän kuluessa, katsotaan kaupan toteutuneen. Asiakkaalla on näyttövelvollisuus maksun suorittamisen tapahtumisesta sovitussa ajassa.

Mikäli Asiakas ei nouda kirjattua lähetystä, säilytetään Esineitä MyyKulta™ hallussa 30 vuorokautta lähetyksen palautumisesta lukien. Asiakkaan vaatiessa itselleen jo kertaalleen MyyKulta™:lle palautettua esinettä tulee Asiakkaan suorittaa säilytyksestä lisämaksu MyyKulta™:lle ennen esineen luovutusta tai palautusta. Noutamatta jääneistä lähetyksistä perittävän lisämaksun suuruus on 25 euroa, jonka tulee muiden em. maksujen lisäksi olla maksettu ennen palautuksen tekemistä.

Omistus- ja käyttöoikeus Esineeseen joka lähetyksen jälkeen palautuu MyyKulta™:lle siirtyy MyyKulta™:lle kokonaisuudessaan kun 60 vuorokautta on kulunut siitä lukien kun Esine saapui MyyKulta™ haltuun. MyyKulta™:lla ei ole missään olosuhteissa vastuuta palautetuista lähetyksistä mikäli Esine tai Esineet vahingoittuvat tai häviävät määräajan jälkeen.

Kaupan peruuntuessa ja Esineiden ollessa lähetettynä Asiakkaalle, on Asiakkaalla vaaranvastuu Esineitä ja lähetystä mahdollisesti kohdanneesta vahingosta.

8. Kullattomien esineiden palautus asiakkaalle

Asiakkaalla on mahdollisuus saada kullattomat esineet takaisin 1. lk kirjeessä maksutta. Mikäli Asiakas haluaa käyttää tätä oikeutta, tulee hänen olla yhteydessä asiakaspalveluumme sähköpostise tai puhelimitse 3 vuorokauden kuluessa maksun saannista. Tässä tapauksessa asiakkaan kauppa jää voimaan kultaisten esineiden osalta ja kullattomat esineet palautetaan postitse asiakkaalle. Kullattomilla esineillä ja esineiden osilla tarkoitetaan mm. kullattomia koruja, kullattuja koruja sekä irrotettavissa olevia kiviä. Kullattomilla esineillä ja esineiden osilla ei tässä yhteydessä tarkoiteta niitä kullattomia esineiden osia, joita MyyKulta™:lla ei ole mahdollisuutta irrottaa helposti osana arviointiprosessia. Kullattomilla esineillä ei myöskään tarkoiteta niitä pakkauksia, pusseja tai rasioita, joissa asiakas on lähettänyt Esineensä arvioitavaksi.

9. Aitouden varmistaminen

MyyKulta™:lla on oikeus varmistaa esineen tai esineiden aitous, määrä sekä arvo. Varmistamisen tapahtuessa voidaan Esineelle tai Esineille suorittaa kemikaalisia ja teknisiä testejä. Varmistuksen tekee MyyKulta™:n asiantuntija.

MyyKulta™ ei vastaa mahdollisista vahingoista eikä mahdollisesta heikkenemisestä, kulumisesta tai Esineen arvon alenemisesta, joita Esineeseen tai Esineisiin saattaa tulla aitoutta varmistaessa ja testejä suoritettaessa. Mikäli aitouden varmistaminen antaa MyyKulta™:lle syyn epäillä Esineen tai Esineiden aitoutta tai alkuperää voi MyyKulta™ peruuttaa oston. Kaupan peruuntuessa Asiakkaalle ei makseta mitään suorituksia taikka hyvityksiä.

10. Henkilötiedot ja tietosuoja

MyyKulta™ ylläpitää asiakasrekisteriä, jossa olevia tietoja käytetään mm. asiakassuhteen ylläpitämiseen ja hoitoon sekä markkinointiin rekisteriselosteessa selostetuilla tavoilla. Tekemällä sopimuksen asiakas hyväksyy henkilötietojensa kuvatunlaisen käsittelyn ja antaa siihen suostumuksensa.

11. Viesti

Viesti, jonka MyyKulta™ lähettää kirjeitse Asiakkaalle katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seitsemän (7) päivää sen jälkeen, kun kirje on lähetetty Asiakkaan kotiosoitteeseen. Viesti, jonka MyyKulta™ lähettää tekstiviestillä Asiakkaalle, katsotaan saapuneeksi perille viimeistään seuraavana päivänä lähettämisestä, mikäli tekstiviesti on lähetetty Asiakkaan matkapuhelinnumeroon, jonka Asiakas on antanut MyyKulta™:lle yhteydenpitoa varten. Asiakkaalle lähetetty sähköposti katsotaan niin ikään saapuneeksi Asiakkaalle viimeistään lähettämistä seuraavana päivänä.

12. Väärinkäyttö ja väärinkäytösten estäminen

MyyKulta™ tekee rikosilmoituksen kaikista toteutuneista taikka yritetyistä väärinkäytöksistä sekä muista asiattomista toiminnoista. MyyKulta™ voi rekisteröidä tietoja tarkoituksenmukaiseen rekisteriin väärinkäytöksien tai asiattoman toiminnan tapahtuessa taikka niiden estämiseksi ennakolta. MyyKulta™:llä on oikeus tehdä rikosilmoitus väärinkäytöstä, varastetun tavaran käsittelystä, petoksista sekä näiden yrityksestä. MyyKulta™:llä on oikeus toimittaa toteutuneista ja peruuntuneista kaupoista tarvittava informaatio poliisiviranomaisille ja antaa poliisille pääsy MyyKulta™:n asiakasjärjestelmään. MyyKulta™:llä tulee käyttämään tätä oikeuttaan siinä laajuudessa kuin paikallinen poliisiviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

Väärinkäytösten estämiseksi MyyKulta™ voi dokumentoida sille toimitetut Esineet ja lähetysten avaamisen. Näitä tallenteita MyyKulta™ käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla väärinkäytösten paljastamiseksi.

13. Tarkistussoitto

MyyKulta™:lla on oikeus tehdä tarkistussoitto Asiakkaalle vahvistaakseen Asiakkaan henkilöllisyyden ja/tai sen hinnan, jonka MyyKulta™ tarjoaa vastaanottamistaan esineistä sekä vahvistaakseen annettujen tietojen oikeellisuuden. MyyKulta™:lla on myös oikeus nauhoittaa Asiakkaan kanssa käyty puhelinkeskustelu. Tarkistussoitto tapahtuu ainoastaan puhelinnumeroon, joka on ennalta annettu ja/tai jonka Asiakas omaa.

14. Ylivoimainen este

MyyKulta™ ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä. Ylivoimaisena esteenä pidetään sellaista ennalta arvaamatonta seikkaa tai olosuhteiden muutosta, joka on MyyKulta™:n vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella ja jota MyyKulta™ ei kohtuudella voi välttää tai voittaa. MyyKulta™ on velvollinen ilmoittamaan Asiakkaalle niin pian kuin se on mahdollista sitä kohdanneesta ylivoimaisesta esteestä.

15. Reklamaatio

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan kirjallisesti tämän sopimuksen mukaisessa kaupassa tai palvelussa havaitsemastaan virheestä taikka muusta laiminlyönnistä kohtuullisessa ajassa ja joka tapauksessa 30 vuorokauden kuluessa virheen tai laiminlyönnin havaitsemista sekä samalla ilmoittamaan mahdolliset vaatimuksensa virheen tai laiminlyönnin johdosta.

16. Vastuut ja vahingonkorvausvelvollisuus

MyyKulta™:n vastuu määräytyy pakottavan lainsäädännön mukaan. Asiakas on velvollinen näyttämään toteen aiheutuneen vahingon määrällisesti ja on velvollinen rajoittamaan kärsimänsä vahingon mahdollisimman pieneksi.

Asiakas vastaa MyyKulta™:lle niistä vahingoista ja kustannuksista, jotka Asiakas on sopimusehtojen vastaisella tai muulla huolimattomalla taikka vilpillisellä menettelyllään aiheuttanut.

17. Sovellettava laki, erimielisyyksien ratkaiseminen ja oikeuspaikka

MyyKulta™:n ja Asiakkaan välisessä sopimussuhteessa sovelletaan Suomen lakia. Sopimukseen ja sen tekemiseen liittyvissä kysymyksissä sekä erimielisyyksissä Asiakkaan tulee aina ottaa yhteyttä asiakaspalveluun ja pyrkiä sovinnolliseen ratkaisuun. Jos MyyKulta™:n ja asiakkaan välille syntyy erimielisyyttä, josta osapuolet eivät neuvotteluteitse pääse sopuratkaisuun, voivat he halutessaan viedä asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Asia käsitellään tällöin Helsingin käräjäoikeudessa ja suomen kielellä, ellei pakottava lainsäädäntö toisin määrää.